Fundacja

Inicjatywa AntySchematy 2 powstała w 2008 roku. Jej nazwa odwołuje się do głównej idei, jaka przyświecała jej twórcom: łamania stereotypów i schematów. Wtedy pojawił się też pomysł uczenia młodzieży postaw otwartości i tolerancji do mniejszości żydowskiej poprzez sprzątanie i dbanie o cmentarze żydowskie na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Inicjatywa została przekształcona w Fundację w lipcu 2014 roku. Fundacja AntySchematy2 jest organizacją non-profit.

Celami Fundacji są: krzewienie kultury na rzecz przełamywania stereotypów w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych poprzez edukację międzykulturową, opieka nad miejscami pamięci oraz lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Celem jest również wspieranie szkół oraz związana z tym działalność charytatywna.

Obecnie Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, jednak wraz z planowanym rozwojem instytucja ma ambicje rozszerzenie tego zasięgu na inicjatywy o oddźwięku krajowym a nawet międzynarodowym.

Fundacja kieruje swoje działania przede wszystkim do dzieci, młodzieży, ale także dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, edukatorów, liderów lokalnych i animatorów kultury.

Organizacja ma największe doświadczenie w edukacji młodzieży na rzecz tolerancji, ochronie miejsc pamięci i organizacji warsztatów dla młodzieży (także niepełnosprawnej).


Fundacja AntySchematy2 została zarejestrowana w XII Wydziale Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000515022.

NIP: 8733253020; REGON: 123153620
Data rejestracji 01.07.2014 r.
Prezesem Fundacji jest Tomasz Malec.